Follow
Lei Yuan
Title
Cited by
Cited by
Year
Multi-Agent Incentive Communication via Decentralized Teammate Modeling
L Yuan, J Wang, F Zhang, C Wang, Z Zhang, Y Yu, C Zhang
AAAI 2022, 2022
402022
Discovering Generalizable Multi-agent Coordination Skills from Multi-task Offline Data
F Zhang, C Jia, YC Li, L Yuan, Y Yu, Z Zhang
ICLR 2023, 2023
222023
Multi-agent Dynamic Algorithm Configuration
K Xue, J Xu, L Yuan, M Li, C Qian, Z Zhang, Y Yu
NeurIPS 2022 (Spotlight), 2022
202022
LINDA: Multi-Agent Local Information Decomposition for Awareness of Teammates
J Cao, L Yuan, J Wang, S Zhang, C Zhang, Y Yu, DC Zhan
SCIENCE CHINA Information Sciences (SCIS), 2021
192021
Efficient Multi-agent Communication via Self-supervised Information Aggregation
C Guan, F Chen, L Yuan, C Wang, H Yin, Z Zhang, Y Yu
NeurIPS 2022, 2022
172022
Memory-efficient transformer-based network model for traveling salesman problem
H Yang, M Zhao, L Yuan, Y Yu, Z Li, M Gu
Neural Networks 161, 589-597, 2023
152023
Multi-Agent Concentrative Coordination with Decentralized Task Representation
L Yuan, C Wang, J Wang, F Zhang, F Chen, C Guan, Z Zhang, C Zhang, ...
IJCAI 2022, 2022
132022
Multi-agent policy transfer via task relationship modeling
R Qin, F Chen, T Wang, L Yuan, X Wu, Z Zhang, C Zhang
SCIENCE CHINA Information Sciences (SCIS), 2023
12*2023
Robust multi-agent coordination via evolutionary generation of auxiliary adversarial attackers
L Yuan, ZQ Zhang, K Xue, H Yin, F Chen, C Guan, LH Li, C Qian, Y Yu
AAAI 2023 (Oral), 2023
102023
Heterogeneous multi-agent zero-shot coordination by coevolution
K Xue, Y Wang, L Yuan, C Guan, C Qian, Y Yu
arXiv preprint arXiv:2208.04957, 2022
102022
Efficient Multi-Agent Communication via Shapley Message Value
Di Xue, Lei Yuan, Zongzhang Zhang, Yang Yu
IJCAI 2022 (Long Oral), 2022
10*2022
Efficient communication via self-supervised information aggregation for online and offline multi-agent reinforcement learning
C Guan, F Chen, L Yuan, Z Zhang, Y Yu
IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems(TNNLS), 2023
7*2023
Self-Motivated Multi-Agent Exploration
S Zhang, J Cao, L Yuan, Y Yu, DC Zhan
AAMAS 2023, 2023
62023
A survey of progress on cooperative multi-agent reinforcement learning in open environment
L Yuan, Z Zhang, L Li, C Guan, Y Yu
arXiv preprint arXiv:2312.01058, 2023
52023
Fast Teammate Adaptation in the Presence of Sudden Policy Change
Z Zhang, L Yuan, L Li, K Xue, C Jia, C Guan, C Qian, Y Yu
UAI 2023, 2023
42023
Communication-Robust Multi-Agent Learning by Adaptable Auxiliary Multi-Agent Adversary Generation
L Yuan, F Chen, Z Zhang, Y Yu
Frontiers of Computer Science (FCS), 2023
32023
Disentangling Policy from Offline Task Representation Learning via Adversarial Data Augmentation
Chengxing Jia, Fuxiang Zhang, Yi-Chen Li, Chenxiao Gao, Xu-Hui Liu, Lei Yuan ...
AAMAS 2024, 2024
2*2024
Policy Rehearsing: Training Generalizable Policies for Reinforcement Learning
Chengxing Jia, Chenxiao Gao, Hao Yin, Fuxiang Zhang, Xiong-Hui Chen, Tian Xu ...
ICLR 2024, 2024
2*2024
Robust cooperative multi-agent reinforcement learning via multi-view message certification
L Yuan, T Jiang, L Li, F Chen, Z Zhang, Y Yu
SCIENCE CHINA Information Sciences (SCIS), 2023
2*2023
Coordination Scheme Probing for Generalizable Multi-Agent Reinforcement Learning
H Ding, C Jia, C Guan, F Chen, L Yuan, Z Zhang, Y Yu
22023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20