Wenwei Zhang
Wenwei Zhang
Nanyang Technological University
在 sensetime.com 的电子邮件经过验证 - 首页
标题引用次数年份
StripNet: Towards Topology Consistent Strip Structure Segmentation
G Qu, W Zhang, Z Wang, X Dai, J Shi, J He, F Li, X Zhang, Y Qiao
2018 ACM Multimedia Conference on Multimedia Conference, 283-291, 2018
12018
Robust Multi-Modality Multi-Object Tracking
W Zhang, H Zhou, S Sun, Z Wang, J Shi, CC Loy
Proceedings of the IEEE International Conference on Computer Vision, 2365-2374, 2019
2019
系统目前无法执行此操作,请稍后再试。
文章 1–2