Qi Zhang
Qi Zhang
在 cse.cuhk.edu.hk 的電子郵件地址已通過驗證 - 首頁
標題
引用次數
引用次數
年份
Rolling guidance filter.
Q Zhang, X Shen, L Xu, J Jia
ECCV (3), 815-830, 2014
4812014
100+ Times Faster Weighted Median Filter (WMF)
Q Zhang, L Xu, J Jia
IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR), 2014, 2014
2062014
Multi-modal and Multi-spectral Registration for Natural Images.
X Shen, L Xu, Q Zhang, J Jia
ECCV (4), 309-324, 2014
782014
系統目前無法執行作業,請稍後再試。
文章 1–3